1. Oyuncular
  2. Takumi Kizu
Takumi Kizu
Uchuu Sentai KyuuRanger

Lucky/Shishi Red

Super Sentai

Lucky · Shishi Red

Uchu Sentai Kyuranger: Transformation Lessons ~Let's Star Change Together!~

Lucky / Shishi Red