1. Oyuncular
  2. Captain M. Qasim Khan
Alpha Bravo Charlie

Gulsher Khan